วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งสินค้าระวางเหลวและการบริหารกองเรือทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพันธกิจ

บริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาและรักษาระดับบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต, ทรัพย์สิน, ปกป้องสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน รวมทั้งทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีเป้าหมายให้ อุบัติเหตุเป็นศูนย์, น้ำมันหกล้นเป็นศูนย์ และสำนึกรักษ์โลก

 
Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.