แนะนำบริษัท

บริษัท สมูธซี จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีที่เป็นของเหลวเช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล ยางมะตอย น้ำมันปาล์ม ฯลฯ ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

โดยบริษัทจะใช้เรือรับสินค้าจากโรงกลั่นน้ำมันหรือคลังเก็บน้ำมันชายฝั่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรือเคมีเหลวไปยังคลังน้ำมันชายฝั่งต่างๆ โดยทีมงานและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาธุรกิจ เครื่องจักรอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆให้ทันสมัย และบุคลากรให้มีความรู้และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการที่มีคุณภาพ ระบบการจัดการที่เป็นสากล ภายใต้จิตวิญญาณการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มุ่งหวังในการบริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทั้งต่อคนเรือ ลูกค้า และบุคคลทั่วไป

บริษัท สมูธซี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2544 ริเริ่มดำเนินธุรกิจจากการซื้อเรือ “สมูธซี” เป็นลำแรก ซึ่งมีขนาดประมาน 5,000 เดทเวทตัน สร้างเมื่อปี 2529 ขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมใสภายในประเทศ ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของเรือภายใต้การดำเนินงานธุรกิจทั้งสิ้น 8 ลำ ขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

replica watches orologi replica orologi replica rolex replica


Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.